MENU

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov

Pracoviště je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.
Interaktivní plán
Virtuální prohlídka (stav v roce 2017)
 

 

Stejně jako řada dalších zařízení tohoto typu, i Podzemní výzkumné pracoviště Bukov využívá již existující infrastrukturu podzemního díla, konkrétně bývalého uranového dolu Rožná I. Podzemní prostory jsou lokalizovány na 12. patře jámy B-1.

PVP Bukov je umístěno v krystalinických horninách, tedy v prostředí s vysokou pevností a nízkou propustností. Tyto horniny typově odpovídají potenciálním horninám pro plánované hlubinné úložiště. Podzemní pracoviště je tvořeno nově vyraženým systémem podzemních prostor v různých geologických podmínkách dle požadavků na konkrétní experimentální činnosti.

 


Koncept podzemních výzkumných pracovišť má v oblasti výzkumu a vývoje hlubinného úložiště důležitou roli. Ve světě dlouhodobě fungují podobná zařízení jako je například Grimsel Test Site ve Švýcarsku nebo Äspö Hard Rock Laboratory ve Švédsku. Tato pracoviště poskytují od 60. let minulého století data důležitá pro porozumění procesům odehrávajících se v horninovém masívu, testování robustnosti inženýrských bariér a v neposlední řadě také data pro bezpečnostní rozbory.

Získaná data a zkušenosti jsou pak využívána při procesu výběru lokalit pro umístění hlubinného úložiště a pro optimalizaci inženýrsko-technických a stavebních postupů. Činnosti v podzemních pracovištích pomáhají významně k výchově vysoce kvalifikovaných expertů, přispívají ke zvýšení odborné úrovně národních programů a umožňují zapojení ČR do mezinárodní spolupráce.

Historie Podzemního výzkumného pracoviště Bukov

2013–2017: Výstavba

Výstavba PVP Bukov byla zahájena v roce 2013 a ukončena v roce 2017. V průzkumné fázi byl vyražen přístupový překop BZ-XIIJ o délce 320m. Následovala vrtná kampaň pro upřesnění geologické stavby a výběr horninových bloků. Ve třetí fázi byly vyraženy vlastní laboratorní prostory pro experimenty. Při výstavbě laboratorních prostor byla použita metoda obrysových trhacích prací, která umožnila razit dílo ve vysoké kvalitě bez použití výztuže. Podzemní dílo se skládá z přístupového překopu BZ-XIIJ, tří vrtných komor, laboratorního překopu a čtyř zkušebních komor pro dlouhodobé experimenty.

2015–2017: Charakterizační etapa

Cílem navazujícího projektu Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov byl popis horninového prostředí pro umístění jednotlivých experimentů a získání dat jedinečných při otevření horninového masivu. V rámci řešení byly studovány následující oblasti: geologická stavba, geotechnické vlastnosti, hydrogeologické vlastnosti, seismicita, transportní vlastnosti hornin. Jedním z výstupů bylo také vytvoření geologického a geomechanického modelu pracoviště. Díky projektu se podařilo popsat vývoj některých parametrů horninového prostředí s hloubkou jako je např. složení a stáří podzemní vody, a dále popsat kvalitu horninového masivu v hloubce úložiště.

Od roku 2017: Experimentální etapa

Experimentální program zahrnuje soubor činností zaměřených na podporu bezpečnostního hodnocení lokalit hlubinného úložiště a jeho technické proveditelnosti. Obsah experimentálního programu byl rozdělen do několika oblastí.