MENU

Výzkumný a experimentální plán

Výsledky prováděných experimentálních prací budou sloužit jako podklady pro hodnocení horninového masivu a získání porozumění o procesech v hloubce hlubinného úložiště s ohledem na jeho technickou proveditelnost a bezpečnost. Obsah výzkumného programu je rozdělen do sedmi oblastí.

 

Pilotní charakterizace hornin k ověření metodiky tvorby 3D modelů

Jedná se o geologickou charakterizaci horninového masivu v podzemním díle a na povrchu. Data získaná z podzemí a povrchu jsou vzájemně propojována a vyhodnocena. Základním výstupem je sestava dat, která slouží ke konstrukci 3D geologických a mechanických modelů lokality. Dále budou vyvíjeny speciální metodiky popisu horninového prostředí.

 

Testování metod dlouhodobého monitoringu

Přínos monitoringu geologického prostředí v odpovídající hloubce úložiště spočívá v odhadu řádů a vývoje parametrů, které je nutné získat pro popis lokalit hlubinného úložiště a hodnocení jejich stability. V rámci hydrogeologického monitoringu jsou získávána data pro pochopení zákonitosti chování podzemní vody jako nejvýznamnějšího transportního média. Pro vyhodnocení stabilitních charakteristik lokalit je potřebné vyvinout metodiky seismického monitoringu nebo sledování aktivity zlomových struktur. Dále je také důležité získávat data o mikrobiologickém osidlování horninového prostředí.

Testování modelů proudění podzemní vody a transportu radionuklidů

Cílem těchto prací je testování a ověřování matematických modelů migrace radionuklidů v reálném prostředí hlubinného úložiště. Zkoušky budou zaměřeny jak na popis horninového prostředí, tak na vlastní transportní procesy relevantních prvků v puklinovém prostředí a neporušené hornině. Transport různých forem radionuklidů spolu s prouděním vody závisí na celé řadě procesů, jako je jejich srážení, rozpouštění, difúze v horninové matrici, sorpce a mísení s vodou.

 

Testování inženýrských bariér

Předmětem experimentálních prací bude sledování vlivu reálných podmínek horninového masivu na materiály bariér, které izolují uložený odpad od horninového prostředí. Provedeny budou experimenty, které umožní sledování několika jevů najednou (koroze materiálů úložného kontejneru, změny jílového těsnění – bentonitu, popř. vliv mikrobiální činnosti). Budou použity materiály (ocel, beton, cement, jílové těsnění – bentonit), jež byly doposud studovány pouze v laboratorních podmínkách.

 

 

Testování vzniku a vývoje porušené zóny v okolí podzemního díla

Popis charakteru zóny ovlivněné výstavbou podzemního díla vyplývá z nutnosti popisu zóny se zvýšenou propustností vytvořené během výstavby podzemního díla. V rámci výzkumů budou použity jak geofyzikální metody pro nepřímou charakteristiku horninového masivu, tak přímá měření a analýzy.

 

Testování technologických postupů konstrukce podzemních děl

Při výstavbě bude nutné použít některé technologické postupy, které vyžadují speciální metodologie nepoužitelné ve standardních komerčních ražbách. Jedná se o speciální rozpojovací nebo vrtné práce. Cílem bude odvodit a optimalizovat příslušné metodiky těchto prací z hlediska času aplikace, efektivity a ekonomiky, a dlouhodobý monitoring stability a chování těchto děl.

 

Demonstrační experimenty

Nutnost výstavby demonstračních experimentů vyplývá z komplexity interakcí mezi jednotlivými částmi uvažovaného ukládacího systému. Demonstrační experimenty ověří schopnost dodavatelského řetězce spolupracovat při složité workflow od projektové přípravy různých komponent, jejich výrobě, aplikaci a stabilizaci.