MENU

Výzkumný a experimentální plán SÚRAO

  • Pilotní charakterizace hornin k ověření metodiky tvorby 3D modelů
  • Testování metod dlouhodobého monitoringu
  • Testování modelů proudění podzemní vody a transportu radionuklidů
  • Testování inženýrských bariér
  • Testování vzniku a vývoje porušené zóny v okolí podzemního díla
  • Testování technologických postupů konstrukce podzemních děl
  • Demonstrační experimenty
Tento dílčí projekt byl realizován v rámci projektu Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště, který je součástí přípravy hlubinného úložiště v ČR. Cílem projektu bylo multidisciplinární zhodnocení horninového prostředí v prostoru budovaného pracoviště během výstavby.
Cílem tohoto projektu je studium vývoje hydrogeologických poměrů v horninovém prostředí PVP Bukov a v jeho okolí, které zahrnuje určení geneze, původu vod a stanovení jejich hydrochemického charakteru.
Cílem tohoto projektu je získání informací o prostorové distribuci geologických a geotechnických vlastností horninového prostředí v různých hloubkových úrovních dolu Rožná a porovnání těchto vlastností s přípovrchovými vzorky.
Pro potřeby návrhu inženýrských bariér hlubinného úložiště je nutné rozumět interakcím materiálů v podmínkách reálného horninového prostředí. Účelem prací je ověřit chování bentonitové těsnící vrstvy ovlivněné saturací podzemní vodou v interakci s cementovými materiály a zároveň zatížené zvýšenou teplotou.
Jeden z důležitých požadavků na inženýrské bariéry HÚ a jejich materiálové složení je jejich životnost, která může být ovlivněna i přítomností mikroorganizmů vyvíjejících se v důsledku lidských aktivit. Pro posouzení postupné kolonizace či naopak úbytku mikrobiálního osídlení je nutné sledovat jeho dlouhodobý vývoj.
Připravujeme další projekt