MENU

Hydrogeologický a hydrochemický monitoring

2018 - 2022
Řešitel: Geotest, a.s.
Cílem tohoto projektu je studium vývoje hydrogeologických poměrů v horninovém prostředí PVP Bukov a v jeho okolí, které zahrnuje určení geneze, původu vod a stanovení jejich hydrochemického charakteru.

Mimo prostor PVP Bukov nacházejících se na 12. patře dolu Rožná I budou některé práce provedeny i v jiných hloubkových úrovních, a to až do hloubky 1200 m (24. patro). Data získaná v podzemí budou také doplněna o údaje získané z povrchového režimního měření.

Práce plynule navazují na činnosti provedené v rámci etapy charakterizace. Práce v tomto navazujícím projektu zahrnují revizi stávající monitorovací sítě přítoků podzemních vod do prostoru PVP Bukov. Dále budou instalovány nové pozorovací body a zajištěn dlouhodobý monitoring všech přítoků v prostoru PVP Bukov, jiných částech dolu Rožná a na povrchu v přilehlém okolí PVP Bukov. Výběr měřících bodů na povrchu by měl postihnout zejména hlubší oběh podzemních vod na lokalitě.

V rámci projektu budou vytvořeny i testovací jádrové vrty pro provedení hydrodynamických zkoušek pro získání hydraulických parametrů horninového masivu. Veškeré činnosti budou směřovat k pochopení zákonitostí proudění podzemních vod v celé oblasti a bude určeno vzájemné ovlivnění a vývoj chemismu vod se vzrůstající hloubkou.