MENU

Mikrobiální monitoring

2017 - 2018
Řešitel: Technická univerzita v Liberci, poddodavatel: Chemcomex
Jeden z důležitých požadavků na inženýrské bariéry HÚ a jejich materiálové složení je jejich životnost, která může být ovlivněna i přítomností mikroorganizmů vyvíjejících se v důsledku lidských aktivit. Pro posouzení postupné kolonizace či naopak úbytku mikrobiálního osídlení je nutné sledovat jeho dlouhodobý vývoj.

Vedle dlouhodobého trendu, který je možné pozorovat jen několikaletým sledováním, mohou na tento vývoj mít patrný vliv sezonní fluktuace. Výkyvy teplot nebo chemického složení a režimu vod se mohou projevit změnou mikrobiálního osídlení.

Pro získání prvotních dat o mikrobiálním osídlení horninového prostředí PVP Bukov a dolu Rožná bude sloužit tento jednoletý projekt. Získaná data budou využita pro řadu návazných experimentů zaměřených na studium odolnosti inženýrských bariér a na základě výsledků bude případně navržen navazující víceletý projekt dlouhodobého monitoringu.

Na PVP Bukov a v jiných částech dolu Rožná bude provedena podrobná mikrobiologická rekognoskace dostupných zdrojů podzemní vody a biofilmů získaných z povrchu chodeb. Mikrobiologický rozbor vod se zaměří na odběr vzorků z již existujících výronů vod. Mimo klasického odběru vzorků budou na vhodných místech instalovány pasivní vzorkovače, které eliminují antropogenní ovlivnění odběrového místa a umožní zachytit nativní druhové spektrum anaerobních podzemních vod.