MENU

Povrchový areál

Do programu přípravy hlubinného úložiště v ČR spadá i generické pracoviště PVP Bukov. Podzemní laboratoř v roce 2017 zahájila provoz přípravou experimentů v podzemí v hloubkách blízkých uvažovanému horizontu ukládání radioaktivních odpadů. Pro zdárný průběh těchto experimentů je potřebné vybudovat též příslušné pracoviště v povrchovém areálu. To bude sloužit jako zázemí pro experimentální týmy, přípravné pracoviště pro kompletaci experimentů před jejich konečnou instalací v podzemí a odladění montáže.

 

Povrchový areál bude zároveň sloužit jako sklad hmotné dokumentace, která v tuto dobu čítá přes 1 500 metrů jader vrtů a přes 500 kusových vzorků hornin a zemin, které reprezentují jednotlivé potenciální lokality pro umístění hlubinného úložiště a vlastní prostory podzemního výzkumného pracoviště. S rozbíhajícími se experimenty budou tyto vzorky postupně přibývat nejen z PVP Bukov, ale podle předpokladů také z další etapy průzkumných prací na potenciálních lokalitách. Bude se jednat až o 20 kilometrů jader vrtů a zhruba tisíc kusových vzorků hornin. Uložené vzorky budou sloužit pro další ověřovací práce v procesu přípravy hlubinného úložiště.

Součástí objektu bude také edukační a konferenční centrum pro prezentace prací spojených s přípravou hlubinného úložiště a prováděnými experimenty v podzemní laboratoři. V povrchovém areálu bude postavena též experimentální hala pro ověřování a testování manipulačních a demonstračních technologií.

Objekty jsou architektonicky zasazeny do stávajícího reliéfu částečně nevyužívaného areálu těžní jámy B-1 důlního komplexu Rožná I.